Historie

”Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse” blev stiftet den
23. oktober 1928 i Rigsdagens Fællessal på Christiansborg

Det overordnede formål var: ”At støtte den eksperimentelle og kliniske kræftforskning i det omfang, hvor det er påkrævet at sprede kundskab til kræftens fremtrædelsesformer og behandling, at yde støtte til anskaffelse af terapeutiske hjælpemidler, derunder anskaffelse af radium (i samvirke med det bestående radiumfond), og at supplere det offentliges støtte til nødlidende kræftpatienter.”

Optakten til stiftelsen af foreningen går dog helt tilbage til 1905, hvor Den Almindelige Danske Lægeforenings Cancerkomité blev stiftet med det formål at undersøge cancerbehandlingens forhold her i landet og drøfte midlerne til forebyggelse.
Kort før Kong Frederik VIII døde den 14. maj 1912, opstod der en folkebevægelse for at samle midler ind til indkøb af det meget kostbare radium.
Det danske folk var ellers i gang med at samle midler ind til guld- og sølvkranse til kongens båre, men hans søn, Kong Christian X, så hellere, at pengene blev brugt til samfundsnyttige formål.
På denne baggrund blev Radiumfondet stiftet den 14. juli 1912 til minde om Kong Frederik VIII, og med Kong Christian X som protektor.

Man indrettede for de indsamlede midler i 1913 tre radiumstationer. En i København, en i Odense og en i Århus. Men efter 15 års arbejde indså man, at der måtte foretages en gennemgribende reorganisation af kampen mod kræften.
Derfor blev ”Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse” stiftet i 1928 under ledelse af Den danske Kræftkomité, og ved en sammenslutning af Radiumfondet og Lægeforeningens Cancerkomité.
Den 15. november samme år talte professor Gammeltoft, sundhedsminister Rubow og generalkonsul Ernst Carlsen i en radioudsendelse, som skulle skaffe medlemmer til foreningen, og ved årets udgang havde omkring 26.000 danskere meldt sig ind. Dengang skulle man være medlem af foreningen for at kunne blive behandlet med radium.

Kræftens Bekæmpelses første logo var Skt. Georgs kamp mod dragen.
1970 gjorde den rød sløjfe opmærksom på kampen mod kræften.
Det nuværende logo fik i 1980 tildelt den prestige fyldte IG-pris af Dansk Designråd.

Nyborg Lokalforenings historie.

Nyborg Avis 14. december 1928: En lokalforening for Nyborg og Omegn. På initiativ af Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse havde en kreds af byens borgere i fredags indbudt til møde i Borger- & Håndværkerforeningen for at søge dannet en Lokalforening. På indbydernes vegne bød borgmester Ludvig Hansen velkommen, og oplyste, at der allerede gennem Landsforeningen var indmeldt ca. 80 personer, som nu overgår til Lokalforeningen.
Borgmesteren pointerede, at kampen mod kræften var en folkesag i lighed med tuberkulosesagen, og ville derfor varmt opfordre sine medborgere til at indmelde sig i en Lokalforening.
Overlæge Hornemann gav en kort redegørelse for kræftsygdommen. Hvis sygdommen blev taget i tide, kunne den i adskillige tilfælde helbredes. Overlægen foreslog at vælge en komité, som kunne være bindeled mellem Landsforeningen og de stedlige medlemmer.

Der valgtes derefter følgende komité:  Overlæge Sv. Hornemann, formand – Fuldmægtig Possing, kasserer – Stadsingeniør A. Andreasen –
Fru togfører Hans Jensen – Fru apoteker Priergaard

Nyborg Avis 21. december 1928: Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse. Som meddelt i bladene er der nu dannet en lokal afdeling for Nyborg og Omegn.
Bevægelsens hovedformål er: 1. Understøttelse af den videnskabelige kræftforskning 2. Indprentning af den tidlige diagnoses betydning. 3. Anskaffelse af hjælpemidler mod sygdommen, specielt radium, som på visse områder har vist en afgjort      helbredende virkning. 4. Årskontingentet er mindst 3. kr.

Lidt om lokalforeningens arbejde fra 1928 til 1997:

Medlemstallet stiger i 1929
Lokalforeningen meddeler, at de medlemmer for Nyborg By og Omegn, som direkte er indmeldt til Hovedforeningen i København, nu er overflyttet til den herværende lokalforening og fremtidig henhører under denne.

Medlemstallet er nu 150, men til det store formål kræves flere medlemmer. Opmærksomheden henledes derfor på en indmeldelsesblanket i Nyborg Avis, som efter udfyldning kan indsendes til den herværende lokalforenings bestyrelse.

1929 bortlodning af en bil
Lokalforeningen henleder opmærksomheden i annoncen i Nyborg Avis angående bortlodning af den første her i landet fremstillet 6 cylinders 5 personers Chevrolet Automobil, model 1929. Trækningen finder sted den 15. maj. Det var kun et meget begrænset antal lodsedler, der var tilsendt lokalforeningen fra hovedafdelingen.

Information til borgerne
En væsentlig opgave fra starten i 1928 for lokalforeningen har været oplysning om kræftsygdomme, og hvad man selv kunne gøre.
Midlerne var husstandsomdelte blade og pjecer på sygehuse, apoteker og hos lægerne.
De første mange år var beretningen på generalforsamlingen om landsforeningens og lokalforeningens arbejde.
Medlemstallet var f.eks. 314 i 1947. Dette år blev der solgt kræftmærker, det gav brutto 3.740,99 kr.

Kontingentopkrævning
Lokalforeningen stod for kontingentopkrævningen frem til 1974 – hvor opkrævningen blev overtaget af Landsforeningen pr. giro. I 1950´erne havde man gennem nogle år samlet omegnens sygeplejersker
til en festlig aften i erkendelse af det arbejde de udførte i lokalforeningens tjeneste ved at opkræve medlemskontingent i omegnskommuner.

Medlemstallet
Medlemstallet var f.eks. 314 i 1947. I midten af 60’erne havde der været en stor tilgang af 223 nye medlemmer, så medlemstallet udgør ca. 3000 medlemmer. Medlemstallet på ca. 3000 medlemmer holdt sig op gennem årene til et fald i 1982 til 1932 medlemmer. På landsplan havde man mistet 20.245 medlemmer. Derfor blev der taget et nyt tiltag for at skaffe flere medlemmer.

Landsindsamlingerne
Gennem årene solgte frivillige et lille mærke med med ordene “Kampen mod Kræften.”
Mærket var en lille papirsløjfe på en knappenål.
I begyndelse af 1980’erne kom en ny ledelse i Kræftens Bekæmpelse,  som skulle modernisere og gøre foreningen mere målrettet.

I 1985 nåede man til det frivillige arbejde, hvor det blev bestemt, at man sammen med de andre nordiske kræftforeninger skulle have én årlig kæmpe husstandsindsamling.
Siden 1988 har alle indsamlinger været en kombineret gade- og husstandsindsamling.

Da indsamlingen var overstået, stod man med lidt af en rodebutik af frivilliggrupper, og derfor var man nødt til at lave en reorganisering af det frivillige arbejde. Hovedpointen var, at få skabt én lokalforening til hver kommune.
Med den kommunale strukturreform i 2007 omorganiserede man endnu engang det frivillige arbejde. Ørbæk og Ullerslev kommuner blev en del af Nyborg Kommune.

I dag er det lokalforeningens vigtigste opgave at samle penge ind ved den årlige Landsindsamling til Kræftens Bekæmpelse.

I dag er der ca. 250 frivillige indsamlere i kommunen. De står til rådighed, når der skal samles ind i Nyborg, Ørbæk og Ullerslev gl. kommuner. Det samlede resultat i jubilæumsåret blev på 240.756 kr.

Lokalforeningens arbejde fra 1997

Der blev etableret en lokalbestyrelse i 1997 efter at Jørgen Richardt, Mogens Hansen og Else Andreasen havde kørt lokalforeningen som en komité i en del år.

I de følgende år blev der bl.a. etableret et projekt, der hed “Hjælp til Selvhjælp.” Kræftens Bekæmpelse tilbød i samarbejde med lokalforeningen Nyborg at holde åbent hus og dermed yde støtte til kræftramte og pårørende  2 gange om måneden. Hjælpen blev ydet af frivillige, der selv har erfaringer med alvorlige, livstruende sygdomme på nært hold.

Sidst i 90’erne blev der etableret bevægelighedstræning for brystkræftramte kvinder i “varmtvand” i Strandvængets lille bassin. Bevægelighedstræningen blev i 2008 flyttet til Nyborg Svømmehal og er nu et samarbejde mellem AOF Østfyn og Nyborg Kommune.

Der er blevet afholdt en medlemshvervning først i 2000, hvor 10 kendte personer i Nyborg fik til opgave at skaffe mindst 10 medlemmer hver. I dag er der omkring 3000 medlemmer tilknyttet lokalforeningen.

Lokalforeningen har afholdt 3 kunstauktioner til fordel for Kræftens Bekæmpelse, Dallund Rehabiliteringscenter (der lukkede først i 2010) og til 2 forskere indenfor prostatakræft på Herlev Sygehus. Samlet gav de 3 kunstauktioner 400.000 kr. Forskellige kunstnerne rundt om i landet havde doneret et gratis kunstværk.

Vi deltager årligt ved Landsindsamlingen til Kræftens Bekæmpelse.

Lyserød Lørdag brystkræftkampagnen afholdes årligt først i oktober, hvor forretningerne pynter med lyserøde balloner m.m.

Lokalforeningens primære opgave har altid været indsamling af penge til Kræftens Bekæmpelse og at hjælpe kræftramte med vejledning.

 Formænd for Lokalforeningen i Nyborg:  1929-1937 Overlæge Sv. Hornemand – 1937-1943 Overlæge Erik Holm – 1943-1958 Overlæge dr. med. Martin Olesen – 1958-1980 Læge Poul Richardt –  1980-1995 Læge Jørgen Richardt – 1996-1997 Kirsten Olesen – 1997-2000 Sygeplejerske Annelise Hansen – 2000-2005 Typograf Allan Nielsen – 2005-2005 Kontorassistent Lotte Hansen (stoppede før tiden) – 2006 Allan Nielsen…..