Historie

”Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse” blev stiftet den
23. oktober 1928 i Rigsdagens Fællessal på Christiansborg

Det overordnede formål var: ”At støtte den eksperimentelle og kliniske kræftforskning i det omfang, hvor det er påkrævet at sprede kundskab til kræftens fremtrædelsesformer og behandling, at yde støtte til anskaffelse af terapeutiske hjælpemidler, derunder anskaffelse af radium (i samvirke med det bestående radiumfond), og at supplere det offentliges støtte til nødlidende kræftpatienter.”

Optakten til stiftelsen af foreningen går dog helt tilbage til 1905, hvor Den Almindelige Danske Lægeforenings Cancerkomité blev stiftet med det formål at undersøge cancerbehandlingens forhold her i landet og drøfte midlerne til forebyggelse.
Kort før Kong Frederik VIII døde den 14. maj 1912, opstod der en folkebevægelse for at samle midler ind til indkøb af det meget kostbare radium.
Det danske folk var ellers i gang med at samle midler ind til guld- og sølvkranse til kongens båre, men hans søn, Kong Christian X, så hellere, at pengene blev brugt til samfundsnyttige formål.
På denne baggrund blev Radiumfondet stiftet den 14. juli 1912 til minde om Kong Frederik VIII, og med Kong Christian X som protektor.

Man indrettede for de indsamlede midler i 1913 tre radiumstationer. En i København, en i Odense og en i Århus. Men efter 15 års arbejde indså man, at der måtte foretages en gennemgribende reorganisation af kampen mod kræften.
Derfor blev ”Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse” stiftet i 1928 under ledelse af Den danske Kræftkomité, og ved en sammenslutning af Radiumfondet og Lægeforeningens Cancerkomité.
Den 15. november samme år talte professor Gammeltoft, sundhedsminister Rubow og generalkonsul Ernst Carlsen i en radioudsendelse, som skulle skaffe medlemmer til foreningen, og ved årets udgang havde omkring 26.000 danskere meldt sig ind. Dengang skulle man være medlem af foreningen for at kunne blive behandlet med radium.

Kræftens Bekæmpelses første logo var Skt. Georgs kamp mod dragen.
1970 gjorde den rød sløjfe opmærksom på kampen mod kræften.
Det nuværende logo fik i 1980 tildelt den prestige fyldte IG-pris af Dansk Designråd.

Nyborg Lokalforenings historie.

Nyborg Avis 14. december 1928: En lokalforening for Nyborg og Omegn. På initiativ af Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse havde en kreds af byens borgere i fredags indbudt til møde i Borger- & Håndværkerforeningen for at søge dannet en Lokalforening. På indbydernes vegne bød borgmester Ludvig Hansen velkommen, og oplyste, at der allerede gennem Landsforeningen var indmeldt ca. 80 personer, som nu overgår til Lokalforeningen.
Borgmesteren pointerede, at kampen mod kræften var en folkesag i lighed med tuberkulosesagen, og ville derfor varmt opfordre sine medborgere til at indmelde sig i en Lokalforening.
Overlæge Hornemann gav en kort redegørelse for kræftsygdommen. Hvis sygdommen blev taget i tide, kunne den i adskillige tilfælde helbredes. Overlægen foreslog at vælge en komité, som kunne være bindeled mellem Landsforeningen og de stedlige medlemmer.

Der valgtes derefter følgende komité:  Overlæge Sv. Hornemann, formand – Fuldmægtig Possing, kasserer – Stadsingeniør A. Andreasen –
Fru togfører Hans Jensen – Fru apoteker Priergaard

Nyborg Avis 21. december 1928: Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse. Som meddelt i bladene er der nu dannet en lokal afdeling for Nyborg og Omegn.
Bevægelsens hovedformål er: 1. Understøttelse af den videnskabelige kræftforskning 2. Indprentning af den tidlige diagnoses betydning. 3. Anskaffelse af hjælpemidler mod sygdommen, specielt radium, som på visse områder har vist en afgjort      helbredende virkning. 4. Årskontingentet er mindst 3. kr.

 Formænd for Lokalforeningen i Nyborg:  1929-1937 Overlæge Sv. Hornemand – 1937-1943 Overlæge Erik Holm – 1943-1958 Overlæge dr. med. Martin Olesen – 1958-1980 Læge Poul Richardt –  1980-1995 Læge Jørgen Richardt – 1996-1997 Kirsten Olesen – 1997-2000 Sygeplejerske Annelise Hansen – 2000-2005 Typograf Allan Nielsen – 2005-2005 Kontorassistent Lotte Hansen (stoppede før tiden) – 2006 Allan Nielsen…..